Kvalita


Kvalitativní zkoušky a kontroly se u jednotlivých druhů výrobků řídí tím, k jakému účelu má být výrobek ve své další existenci používán. Tyto zkoušky a kontroly se provádějí příslušně podle daných norem a podrobných interních předpisů.

Kontrola


Kontrola výrobků na stupních konfekce je zajišťována jednotlivými pracovníky v průběhu výroby – dělníky, mistry, mechaniky, a dále prostřednictvím speciálně vyškolených odborníků na úseku výstupní kontroly.
To například znamená, že pracovník na šicí dílně před zahájením práce sám provede kontrolu šicích jehel ve stroji a ujistí se o jejich bezvadném stavu.
Rovněž tak je zavedeno pravidlo kontroly každého desátého kusu hned po ušití přímo u šicího stroje, kterou provádí pracovník samostatně.

V průběhu výrobního procesu pak mistrové, trenérky a mechanici na dílně pravidelně namátkově kontrolují práci jednotlivých švadlen, aby se dařilo případné kvalitativní odchylky ihned zachytit a odstranit.
Každý ušitý kus se po dohotovení prohlíží po rubové i lícní straně na speciálně tvarovaných kontrolních šablonách s důrazem na kontrolu konfekčních vad, tažnost švů, dodržení předepsaných rozměrů a případné nečistoty.
Nečistoty a skvrny z ušpinění se odstraňují pomocí ekologických přípravků.

Na závěr a před odvedením výroby na balírnu jsou dokončené výrobky kontrolovány pracovníky z oddělení řízení jakosti podle systému namátkových kontrol AQL 2,5.